Vincze Gábor
   
> címoldal > kutatói oldalak    
[2006. jún. 25.]


Vincze Gábor pályamódosítására hivatkozva kérte, hogy anyagait vegyük le az adatbankból. Mindez nem teszi semmissé eddigi szakmai munkáját, ezért eddigi kisebbségtörténeti munkásságát mint bibliográfiát közöljük.

Bárdi Nándor

  Önálló kiadvány, szakkönyv

 • A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1994
 • Magyar vagyon román kézen (Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról) Teleki László Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000

 • Erdély magyar egyeteme 1944-49. II. köt. (Válogatta, szerkesztette: Lázok János - Vincze Gábor. Bevezető tanulmány, jegyzetek: Vincze Gábor.) Marosvásárhely, 1998. Mentor Kiadó, 240 o.


 • Revízió, vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről 1945-1947. (Gyűjtötte, a bevezető tanulmányt írta dr. Fülöp Mihály, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta Vincze Gábor) Bp., Teleki László Alapítvány, 1988., 580 o.


 • Erdély magyar egyeteme 1944-49. I. köt. (Válogatta, szerkesztette: Lázok János - Vincze Gábor. Bevezető tanulmány, jegyzetek: Vincze Gábor.) Marosvásárhely, 1995. Custos Kiadó, 246 o.


 • Fehér Könyv az 1944 őszi magyarellenes atrocitásokról.Kolozsvár, 1995.


 • A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Szeged - Budapest, 1994.JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény - TLA Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata, 107 o.Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Politikai Főosztálya. (Két fejezet, valamint szaklektori munka.) 157 o.


 • Tanulmány, szakcikk

 • A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1947. december 30.-1968. február 16. In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005.

 • A Groza-kormányt támogató Magyar Népi Szövetség. (Bevezető tanulmány és forrásközlés) Magyar Kisebbség 1998. 2. sz., 142-177. o.


 • A nemzeti kisebbségtől a "magyar nemzetiségű románokig". Negyvenöt év bukaresti magyarságpolitikájának vázlata. (1944-1989) Limes, 1998. 4. sz.
 • A románia magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. III. rész. (1965-1989) Magyar Kisebbség 1998. 1. sz., 289-317. o.


 • Az erdélyi magyar szövetkezetek sorsa a második világháború után. Valóság 1998. 3. sz.
 • A "marosvásárhelyi Rubicon". A Magyar Népi Szövetség útja a "nemzetiségi anyaszervezettől" a "kommunista fiókszervezetig". In: A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. Marosvásárhely, 1997. Bernády Alapítvány - Mentor Kiadó, 251-269. o.


 • A román kisebbségpolitika: a fordulat éve, 1959. A bevezetőt újraközli: Bogdán László: Háromszék, 1997. április 17.


 • A román kisebbségpolitika: a fordulat éve, 1959. Beszélő. 1997. 1. sz.
 • A románia magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. I. rész. (1944-1948) Magyar Kisebbség 1997. 1-2. sz. 393-414. o.


 • A románia magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. II. rész. (1948-1965) Magyar Kisebbség 1997. 3-4. sz. 375-403. o.


 • A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953) Regio 1997. 2. sz. 68-84. o.


 • Álmodozások kora. Tervek, javaslatok az "erdélyi kérdés" megoldására 1945-46-ban. Limes (Tatabánya) 1997. 2. sz., 59-82. o.


 • Az MNSz és az RSzDP Országos Magyar Bizottsága vitája magyar választási koalíció létrehozásáról. Múltunk 1997. 4. sz.


 • Egy meghiúsult "városrendezési terv" Beszélő, 1997. 6. sz. 84-85. o. (Ismerteti: Bogdán László: Háromszék, 1997. augusztus 7.).
 • Küzdelem a romániai magyar szövetkezetek fennmaradásáért 1945 után. Debrecen, 1997. szeptember 5. II. Országos Jelenkortörténeti Konferencia.


 • Változás a Román Munkáspárt magyarságpolitikájában: a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás felmorzsolása (1950-1959) Korunk. 1997. 4. sz., 70-82. o.
 • A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között: 1948-1965. Magyar Kisebbség, 1997.1-2 sz., 393-412., 1997, 3-4 sz. sz., 377-401, 1998, 1 sz. sz., 289-317
 • A Székely Nemzeti Múzeum anyagának részleges elszállításáról és pusztulásáról 1944-1945-ben. Klny. a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum és a csíkszeredai Csíki Múzeum "ACTA" c. közös évkönyvéből. 1996. 229-246. o.


 • Egy "legendás" kisebbségi törvénytervezet. Erdélyi Magyarság 1996 július - szeptember, 27. sz.


 • Gazdaságpolitika, vagy kisebbségpolitika? Az 1945-ös romániai földreform a Groza-kormány kisebbségpolitikájának tükrében. Magyar Kisebbség, 1996. 4. sz., 182-208. o.


 • Puskás Lajos és a kolozsvári Tízes Szervezet. Korunk, 1996. 4. sz.
 • Román belpolitika - magyar szemmel. Magyar Kisebbség 1996. 2. sz., 293-312. o.


 • D. B.: Az erdélyi magyarság helyzete 1944. augusztus 23. óta. c. tanulmány RMSz 1996. máj. 11-12., máj. 18-19., jún. 1.


 • A hittől a cselekvésig. A kolozsvári magyar egyetem kérdése 1945-ben. Magyar Szemle, 1995. 12. sz.


 • A kisebbségpolitikus Márton Áron. Magyar Kisebbség, (Nagyvárad), 1995. 1. sz., 93-108. o.
 • A kisebbségpolitikus Márton Áron. Újraközlés: Hargita Népe Kalendárium, 1995.


 • Kétség és remény között (A bánáti magyarság 1945-ben) Korunk, 1994. 2. sz. 12-23. o.


 • Szociálpolitika, vagy "nemzeti igazságtétel"? - Földreformok Romániában a XX. században. Hitel - Erdélyi Szemle, 1994. 3-4. sz., 154-193. o.


 • Székely autonómia a XX. században: Illúzió, vagy realitás? AETAS (Szeged) 1993. 3. sz.


 • Magyarellenes hecckampány Romániában Elõre 1987. március 13, Bukarest.

  Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • Román értelmiségiek, politikusok és a magyar egyetem. (Megjegyzések T. Tóth Sándor írásához) Háromszék, 1998. július 15.


 • Demeter Béla emlékezete. Újraközölte a Románia Magyar Szó, 1996. május 4-5.


 • "Az erdélyi nemzetiségi kérdés megoldása nem határkérdés..." A marosvásárhelyi kiáltvány ötvenedik évfordulójára Népújság, (Marosvásárhely) 1995. november 21. (Makfalvi Gábor néven.)


 • Demeter Béla emlékezete. Szabadság, 1995. július 15.


 • Egy magyarországi transzilvanista (dr. Csőgör Lajos 90. születésnapjára) Szabadság, 1994. március 22.


 • Gondolatok a szelektív történelmi emlékezetről és a román értelmiség felelősségéről. Szabadság, (Kolozsvár), 1993. december 10.


 • "Mit ér az emlékezet - ha szelektív?" (Válasz Balogh Edgárnak egy tárgyilagos disputa reményében) Romániai Magyar Szó, 1992. december 5-6.


 • "Tisztító önvizsgálat ideje jött el" (A Magyar Népi Szövetség metamorphosisa) Romániai Magyar Szó, 1992. szeptember 16.


 • Szerkesztés

 • Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két bevonulás között (1944. szeptember - 1945. március) (Szerkesztette Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor.) Erdélyi Múzeum-Egyesület - Pro-Print Könyvkiadó, Kolozsvár-Csíkszereda, 2003
 • Történeti kényszerpályák - kisebbségi reálpolitikák II. (Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989) Jakabffy Elemér Alapítvány, Teleki László Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003
 • A státustörvény: előzmények és következmények. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.

  Kritika, recenzió

 • Egy magyar "memorandista" visszaemlékezései. Korunk, 1996. 4. sz. [Könyvkritika Király Károly "Nyílt kártyákkal" c. visszaemlékezéséről.]


 • Előadás

 • A kolozsvári magyar konzulátus - mint az 1945 utáni magyar-román államközi kapcsolatok egyik neuralgikus kérdése. Elhangzott a "Kolozsvár 2000" konferencián, Kolozsváron, 2000. szeptember 15-én.
 • A székely autonómia kérdése 1945-46-ban. A Tusnádfürdõn 2000. április 13-15-én megtartott "Székelyföld 2000" konferencián tartott elõadás szerkesztett változata
 • A kisebbségpolitika és az egyházpolitika összefonódása a sztalinista Romániában. Szatmárnémeti, 1997. június 21., Jakabffy-napok.


 • Nemzeti kisebbség, nemzetiség, "együttélő nemzetiség". (Bukarest 1945-1949 közötti magyarságpolitikájának vázlata.) Székelyudvarhely, 1997. augusztus 21. II. Összehasonlító Kisebbségtörténeti Szimpozion.


 • A kvázi autonómiától a tanügyi reformig. (A románia magyar oktatásügy 1944-1948 között). Szatmárnémeti, 1996. május 18. Jakabffy-napok.


 • A részleges nacionalizálástól az államosításokig. Az erdélyi magyar gazdasági intézményrendszer sorsa a második világháború után (1945-1948) Székelyudvarhely, 1996. május 19. Az EME Bölcsészet-, Nyelv-, és Történettudományi Szakosztályának vándorgyűlése.


 • Csángó kivándorlás-kísérletek 1946-47-ben. Csángó sorskérdések. II. Illyefalva, 1996. január 13.


 • Vita a kolozsvári magyar egyetem sorsáról 1944 őszén - 1945 tavaszán. Bp. 1996. május 17. MVSz Szentlászló Akadémia.


 • Az MNSz és az RSzDP Országos Magyar Bizottsága vitája magyar választási koalíció létrehozásáról. Szakmai tanácskozás az MNSz megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. Szervezte az MSzP Politikatörténeti Intézete és az MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1994. november 30.


 • A Magyar Népi Szövetség válsága. Kovács Sándor lelkész felszólalása az 1946 január 20-i sepsiszentgyörgyi MNSz-értekezleten